Wednesday, April 1, 2020

KMS Tools by Ratiborus 01.04.2020 - Công cụ actived Windows, Office

KMS Tools by Ratiborus 01.04.2020 - Công cụ actived Windows, Office

KMS Tools Portable by Ratiborus

Tất cả các chương trình chính từ Ratiborus để kích hoạt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016 tất cả trong một tools.

Tác giả của hội đồng là Ratiborus

KMS TooIs Portable gồm

• Mạng AAct v1.1.7 Portable
• AAct v4.0 Portable
• ConsoleAct v2.6 Portable
• Defender Tools v1.0.5
• Garbage Collector v1.3.7 x86_x64_28_05_2019
• KMSAuto Lite Portable v1.5.6
• KMSAuto Lite Portable .5.4 Portable
• KMSCleaner v2.2 Portable
• KMSoffline v2.1.4 RU EN
• MSAct ++ 2.07.3
• MSActBackUp Portable v1.2.5
• Office 2013-2019 C2R Cài đặt v7.04
• Gỡ cài đặt Office
v1.8.2 • PIDKey Lite v1.64.4 RU EN và hơn thế nữa
• UniCrypt 2016 v2.2
• Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 v1.3.7

Download KMS Tools by Ratiborus 01.04.2020